Shippingจีน กระแสสีเขียว Green Supply Chain เพื่อธุรกิจที่ยั่งยืน

Shippingจีน กระแสสีเขียว Green Supply Chain เพื่อธุรกิจที่ยั่งยืน-Onlylogistics shippingจีน Shippingจีน กระแสสีเขียว Green Supply Chain เพื่อธุรกิจที่ยั่งยืน                   Green Supply Chain                                 Onlylogistics 768x402

Shippingจีน หนึ่งในธุรกิจที่ปรับตัวกับกระแสรักษ์โลกที่กำลังมาแรงขึ้นเรื่อยๆในปัจจุบัน โดยเฉพาะในปี 2020 นี้ หลายประเทศรวมทั้งประเทศไทยได้ตื่นตัวและให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้น

โดยเฉพาะในภาคธุรกิจ อุตสาหกรรมและ Supply Chain ที่ได้มีการนำแนวคิดเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการต่างๆ เพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขันและตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคยุคใหม่ 

        ดังนั้นจึงเกิดแนวคิดเพื่อมุ่งสู่การเป็นองค์กรที่ยั่งยืนอย่าง ‘Green Supply Chain Management’ และ ‘Green Productivity (GP)’ ขึ้นมา อันเป็นแนวคิดที่ไม่เพียงแต่มุ่งลดต้นทุนเพียงอย่างเดียว แต่เป็นการเพิ่มผลผลิตโดยการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุดและยังคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมอีกด้วย โดยมี 6 แนวทางหลักๆ สำหรับการดำเนินธุรกิจขนส่งสินค้าโดยเฉพาะธุรกิจ Shippingจีน ดังต่อไปนี้

        1. Green Supply หรือเรียกว่า Green Procurement คือ การจัดซื้อและจัดหาสินค้าจากผู้ส่งมอบสีเขียว (Green Supplier) ด้วยวิธีการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ไม่ว่าจะเป็นการใช้ระบบ Paperless ตลอดจนการซื้อวัตถุดิบที่ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ องค์กรควรมีการจัดการด้านความสัมพันธ์กับผู้ส่งมอบที่ดีหรือที่เรียกว่า Supplier Relationship Management (SRM) ด้วย

        2. Green Logistics (โลจิสติกส์สีเขียว) คือ การเคลื่อนย้าย จัดเก็บหรือขนส่ง วัตถุดิบ ผลิตภัณฑ์ หรือซากผลิตภัณฑ์ ให้มีต้นทุนและการปล่อยก๊าซเรือนกระจกน้อยที่สุด โดยเลือกรูปแบบการเคลื่อนย้ายหรือขนส่งที่เหมาะสม รวมทั้งมีผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสมต่อการเคลื่อนย้าย ขนส่ง และจัดเก็บ ลดการบรรทุกไม่เต็มพาหนะและการวิ่งเที่ยวเปล่า จัดสินค้าขึ้นรถและเส้นทางขนส่งอย่างชาญฉลาด (Intelligent System) รวมทั้งใช้การขนส่งแบบ Milk Run (คือวิธีขนส่งที่ได้แนวคิดมาจากการส่งนม ซึ่งการส่งนมทุกเช้า คนส่งนมจะนำขวดนมเปล่ากลับมาด้วยหรือพวกขวดแก้วที่นำกลับมาใช้ซ้ำได้ใหม่ ทำให้ขากลับ รถคันดังกล่าวไม่ต้องกลับรถเปล่าให้เสียเที่ยว แนวคิดการขนส่งสินค้าแบบ Milk Run ก็คือ เมื่อผลิตสินค้าเสร็จ ส่งออกไป ระหว่างขากลับก็รับวัตถุดิบจาก Supplier กลับมาด้วย เพื่อนำไปผลิตสินค้าครั้งถัดไป) นอกจากนี้ Green Logistics ยังเกี่ยวกับการเลือกใช้ขนาดรถและเชื้อเพลิงที่เหมาะสม รวมทั้งติดอุปกรณ์ช่วยลดแรงเสียดทานและอบรมพนักงานให้ขับรถอย่างถูกวิธี (Eco-drive) ตลอดจนการวางตำแหน่งศูนย์กระจายสินค้าที่เหมาะสมด้วย

        3. Green Design หรือเรียกว่า การออกแบบผลิตภัณฑ์เชิงนิเวศน์ (Eco-design) เป็นการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ตระหนักถึงการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของผลิตภัณฑ์ตลอดช่วงอายุ (Life Cycle Assessment; LCA) ตั้งแต่การเลือกชนิดของวัตถุดิบ การจัดหาและการผลิต รวมทั้งการขนส่งที่เกี่ยวข้องทั้งหมดไปจนถึงการใช้งานของลูกค้าและการนำซากกลับสู่กระบวนการรีไซเคิลหรือฝังกลบ ด้วยต้นทุนที่เหมาะสม รวมทั้งส่งเสริมให้ติดฉลากสีเขียวบนผลิตภัณฑ์ (Green Label) 

        4. Green Manufacturing เป็นกระบวนการผลิตสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อโลก สิ่งแวดล้อมและสังคม นอกจากนี้ยังประยุกต์เทคโนโลยีสะอาดเข้ามาใช้ในกระบวนการผลิตเพื่อให้การใช้วัตถุดิบ พลังงานและทรัพยากรธรรมชาติเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่ง Green Manufacturing ประกอบไปด้วยโรงงานสีเขียว (Green Factory) ผลิตภัณฑ์สีเขียว (Green Product/Service) และบรรจุภัณฑ์สีเขียว (Green Packaging) โดยมุ่งใช้ปัจจัยการผลิตให้คุ้มค่ามากที่สุด เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความสามารถในการทำกำไร รวมทั้งลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งในปัจจุบันนิยมใช้หลักการของ 3R คือ Reduce Reuse และ Recycle มุ่งเน้นที่การลดความสูญเสีย (Waste) ที่แหล่งกำเนิดเป็นหลัก (Source)

        5. Green Consumption การบริโภคสีเขียว เป็นการใช้ผลิตภัณฑ์ของผู้บริโภคที่ได้รับการออกแบบอย่างเหมาะสม มีลักษณะการใช้งานและวิธีการใช้งานอย่างถูกต้อง คุ้มค่าและไม่ก่อให้เกิดปัญหาต่อสิ่งแวดล้อม หากผลิตภัณฑ์นั้นได้รับการออกแบบมาอย่างดีแล้ว ก็จะส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยและปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนออกมาในปริมาณตามเกณฑ์ที่คาดการณ์ไว้ ดังนั้นผู้ผลิตจึงควรสื่อสารให้ผู้บริโภครับทราบวิธีการใช้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม รวมทั้งควรจัดการด้านความสัมพันธ์กับลูกค้าให้เหมาะสม (Customer Relationship Management; CRM) เพื่อที่จะสามารถพัฒนาและสร้างการรับรู้ข้อมูลที่ผู้ผลิตต้องการสื่อสารกับลูกค้าได้ดียิ่งขึ้น 

        6.Green Reverse Logistics โลจิสติกส์ย้อนกลับสีเขียว เป็นกระบวนการจัดการวัสดุและสินค้าย้อนกลับ รวมทั้งขั้นตอนการจัดการซากผลิตภัณฑ์และของเสียที่เกิดขึ้น เช่น การฝังกลบ การนำกลับมาใช้ใหม่ การรีไซเคิล โดยไม่ส่งกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งในกระบวนการรีไซเคิลและกำจัดผลิตภัณฑ์ที่มีสารพิษหรือสร้างมลพิษนั้น มักจะมีความยุ่งยากในการถอดประกอบซากผลิตภัณฑ์ ดังนั้นผู้ออกแบบผลิตภัณฑ์ จึงต้องคำนึงถึงกระบวนการจัดการซากผลิตภัณฑ์ด้วย เพื่อให้การจัดการนั้นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย โดยใช้ความพยายามและพลังงานให้น้อยที่สุด

        อย่างไรก็ตาม การใช้แนวคิดสีเขียวเหล่านี้ จะต้องเกิดจากความร่วมมือขององค์กรตลอดโซ่อุปทานไม่ว่าจะเป็น ภาครัฐ เอกชน อุตสาหกรรม ธุรกิจ SMEs หรือ E-Commerce เช่น ธุรกิจขายสินค้าออนไลน์ ธุรกิจชิปปิ้งและนำเข้าสินค้า เป็นต้น (ติดตามเทรนด์ธุรกิจ E-Commerce ได้ที่  5 เทรนด์มาแรงปี2020 ที่ผู้ประกอบการ E-Commerce ต้องรับมือ) เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อส่วนรวม โดยอาจใช้เทคโนโลยีในปัจจุบันเข้ามามีส่วนช่วย เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนในอนาคต

        Only Logistics หนึ่งใน Supply Chain ที่มีความสำคัญต่อห่วงโซ่อุปทานทั้งหมด เป็นบริษัท Shippingจีน ที่มีการพัฒนาระบบขนส่งอย่างทันสมัย ด้วยการดำเนินงานผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ มีระบบติดตามสินค้าผ่านแอปพลิเคชันจากจีนถึงไทย รวมทั้งดำเนินพิธีผ่านศุลกากรพร้อมเอกสารที่ครบถ้วน ถูกต้อง นำเข้าและชิปปิ้งสินค้าอย่างมืออาชีพ พร้อมจัดส่งสินค้าทั่วประเทศ

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *