Freight Forwarder

Freight Forwarder onlylogistics freight forwarder Freight Forwarder กับ Shipping เหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร ? Freight Forwarder onlylogistics 1024x536

Freight Forwarder กับ Shipping เหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร ?

Freight Forwarder กับ Shipping เหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร ? กลายเป็นคำถามที่สร้างความสงสัยให้กับผู้ประกอบการ ทั้ง 2 นั้นต่างให้บริการที่คล้ายคลึงกัน แต่ Freight Forwarder คือ การนำเข้าสินค้าปริมาณมาก จัดการเอกสารทั้งหมดให้ลูกค้า เป็นบริการแบบครบวงจรที่อำนวยความสะดวกให้กับผู้รับบริการ