ชิปปิ้ง

เงื่อนไขและข้อตกลงในการใช้บริการ​

เมื่อท่านได้ตัดสินใจเลือกใช้บริการของ บริษัท โอนลี่ โลจิสติกส์ จำกัด นั่นหมายถึงท่านได้ตกลงและทำความเข้าใจเงื่อนไขการขนส่งและการรับประกันของ บริษัท โอนลี่ โลจิสติกส์ จำกัด แล้ว และต่อไปนี้ขอเรียกแทนเว็บ บริษัท โอนลี่ โลจิสติกส์ จำกัด ว่าผู้ให้บริการ​

ในการขนส่งสินค้าผู้ใช้บริการต้องแจ้งถึงวัตถุภายในหีบห่อทุกครั้งที่ส่งสินค้าโดยรับรองว่าการแจ้งเป็นจริงทุกประการถ้าหากวัตถุภายในไม่ตรงกับที่แจ้งผู้ใช้บริการจะต้องรับผิดรอบต่อความเสียหายทั้งหมด

ก่อนการส่งสินค้าทุกครั้งผู้ใช้บริการต้องตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้อง ถ้าหากมีข้อมูลผิด อาทิเช่น ชื่อที่อยู่ผู้ส่ง ชื่อที่อยู่ผู้รับ เบอร์โทรศัพท์ ชื่อสินค้า รายละเอียดสินค้า หรือ ข้อมูลใดๆในเอกสารทั้งหมด อาทิเช่น Invoice, Packing List, Form E, ใบขนสินค้า, ใบเสร็จ ผู้ให้บริการจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายหรือสูญหายและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในทุกกรณี ถ้ามีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมผู้ใช้บริการจะเป็นผู้รับผิดชอบในทุกกรณี

ในการส่งสินค้าผู้ใช้บริการต้องบรรจุสินค้าด้วยหีบห่อที่เหมาะสมผู้ให้บริการจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายหรือสูญหายที่เกิดขึ้นกับวัตถุภายในหรือหีบห่อที่บรรจุในทุกกรณี

การคำนวณน้ำหนักสินค้าหรือปริมาตรสินค้า จุดทศนิยมส่วนที่เกินจากศูนย์ให้ปัดขึ้นเป็นจำนวนเต็มหนึ่งโดยใช้ทศนิยมสองตำแหน่งแล้วปัดขึ้นเป็นจำนวนเต็มในการคิดราคา โดยคิดตามอัตราน้ำหนักหรือปริมาตรตัวใดตัวนึงที่มีราคาสูงกว่า โดยสินค้าแต่ละชิ้นขนาดขั้นต่ำ 0.01 ลบ.ม. และ น้ำหนักขั้นต่ำต่อชิ้น 0.01 กก. การวัดปริมาตรสินค้า จะวัดจากจุดที่กว้างที่สุด ยาวที่สุด สูงที่สุดของวัตถุ การคำนวณน้ำหนักสินค้าจุดทศนิยมส่วนที่เกินจากศูนย์ให้ปัดขึ้นเป็นจำนวนเต็ม เกณฑ์ในการประเมินค่าขนส่งสินค้าใช้การเปรียบเทียบระหว่างน้ำหนักและปริมาตรสินค้าโดยใช้ ตัวใดตัวหนึ่งที่มีค่าบริการสูงกว่าเป็นตัวคำนวณ

ในกรณีที่ผู้ใช้บริการต้องการใช้เอกสาร Form E ประกอบการเดินพิธีการศุลกากร ผู้ให้บริการกำหนดให้เอกสาร Form E จะต้องขอโดยผู้ให้บริการเท่านั้น ในกรณีที่ผู้ใช้บริการขอเอกสาร Form E มาเองผู้ให้บริการขอปฎิเสธการให้บริการในทุกกรณี

ในการพักสินค้าที่โกดังจีน จะพักได้ไม่เกิน 5 วัน โดยนับวันที่สินค้าชิ้นแรกมาถึง บิลนั้นจะนับเป็นวันที่ 1 เมื่อครบ 5 วัน บิลนั้นจะถูกเก็บค่าบริการ ลบ.ม.ละ 100 บาท ต่อวัน โดยเริ่มเก็บค่าบริการในวันที่ 6 ขั้นต่ำ 1 ลบ.ม. เศษทศนิยมปัดขึ้นเป็นจำนวนเต็มในการคิดราคา

เนื่องด้วยผู้ให้บริการมิได้ตรวจสอบนับจำนวนสินค้าหรือรายการสินค้าภายใน การที่สินค้าจะถือว่าสูญหายจะต้องสูญหายทั้งหีบห่อ ในกรณีที่ผู้ใช้บริการอ้างว่าสินค้าสูญหายแต่เพียงบางส่วน ผู้ให้บริการไม่ต้องรับผิดชอบในทุกกรณี ลูกค้าจะต้องซื้อประกันภัยทุกครั้งถ้าหากสินค้ามีมูลค่าเกินกว่า 500 บาทถ้าหากลูกค้ามิได้ทำประกันภัยถือว่าสินค้ามีมูลค้าน้อยกว่า 500 บาทค่าประกันภัยสินค้าสูญหายคิดในอัตราร้อยละ 3 ของค่าขนส่งจากจีนมาไทย โดยถ้าหากสินค้าสูญหายผู้ให้บริการจะชดใช้ไม่เกิน 3 เท่าของค่าขนส่ง ในกรณีสินค้าสูญหายโดยไม่มีประกันภัย ผู้ให้บริการจะชดใช้ไม่เกิน 500 บาท ผู้ให้บริการไม่รับผิดชอบต่อความชำรุดหรือเสียหายของสินค้าในทุกกรณี โดยในกรณีสินค้าสูญหายลูกค้าจะต้องทำเรื่องขอค่าชดเชยสินค้าสูญหายเป็นลายลักษณ์อักษรภายใน 30 วันนับแต่วันส่งสินค้า หรือ ภายใน 15 วันนับแต่วันที่ทราบว่าสูญหาย

ข้อตกลงในการเก็บรักษาสินค้าเพื่อเดินพิธีการศุลกากรณท่าที่นำเข้าผู้ใช้บริการจะต้องชำระค่าขนส่ง ค่าภาษี และส่งมอบเอกสารประกอบการนำเข้าสินค้าให้ครบถ้วนตามกฎหมาย ก่อนวันที่สินค้ามาถึงท่าที่นำเข้าไม่น้อยกว่า 1 วัน ในกรณีที่ผู้ใช้บริการชำระเงินล่าช้า หรือ ส่งมอบเอกสารล่าช้า ผู้ใช้บริการจะต้องชำระค่าเก็บรักษาสินค้าณท่าที่นำเข้าในอัตรา ลบ.ม. ละ 500 บาท ต่อวัน ขั้นต่ำ 3,000 บาท เศษของลบ.ม.ให้ปัดขึ้นเป็นจำนวนเต็มในการคิดราคา ถ้าผู้ใช้บริการมิได้ชำระค่าขนส่ง หรือ ค่าภาษี หรือ ส่งมอบเอกสารประกอบการนำเข้า ภายใน 7 วัน นับแต่วันที่สินค้ามาถึงท่าที่นำเข้า ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิ์ในการกำจัดสินค้าทิ้ง

ผู้ให้บริการไม่ต้องรับผิดชอบค่าเสียหายหรือสูญหายในกรณี เหตุสุดวิสัย อันเกิดจาก เหตุการณ์ธรรมชาติ การเมือง สงคราม เรื่อล่ม รถคว่ำ อุบัติเหตุ ศุลกากร และ หน่วยงานของรัฐ อันเป็นเหตุให้เกิดความล่าช้าหรือกักหรือยึดสินค้าหรือสูญหายหรือเสียหาย

ผู้ให้บริการไม่รับขนส่งสินค้าผิดกฎหมายทุกชนิดและของต้องห้ามตามข้อกำหนดของกฎหมายและศุลกากร อาทิเช่น สินค้าแบรนด์ สินค้าที่มีลิขสิทธิ์ ยุทธภัณฑ์ วัตถุอันตราย อาหาร ยา และ สารเคมี ถ้าหากผู้ส่งสินค้าฝ่าฝืน ผู้ให้บริการขอใช้สิทธิ์เอาผิดและเรียกร้องค่าเสียหาย โดยให้ชดใช้เป็น 2 เท่าของความเสียหายที่เกิดกับผู้ให้บริการ และถ้าผู้ให้บริการตรวจพบ ผู้ให้บริการจะทำการกำจัดสินค้าทิ้ง โดยผู้ให้บริการไม่ต้อง รับผิดชอบต่อความเสียหายหรือสูญหายในทุกกรณี และมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ระยะเวลาการขนส่งสินค้าที่แสดงบนหน้าเว็บไซต์ เป็นระยะเวลาการขนส่งโดยเฉลี่ยที่เกิดขึ้นในอดีต แต่มิได้เป็นการรับประกันว่าจะถึงตามเวลาดังกล่าว เนื่องจากการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศมีหลายปัจจัยที่มิสามารถควบคุมได้ เช่น สภาพอากาศ ศุลกากร การจราจร อุทกภัย ฯลฯ

เงื่อนไขในการเข้ารับสินค้า ในการเข้ารับสินค้าที่จุดรับสินค้า ผู้รับจะต้องแสดงบัตรประชาชนหรือใบขับขี่ทุกครั้งที่เข้ารับสินค้า โดยสินค้าที่ลูกค้าจะเลือกมารับด้วยตนเอง ณ จุดรับสินค้าจะต้องมีน้ำหนักต่อชิ้น ไม่เกิน 25 กก. หรือมีปริมาตรต่อชิ้นไม่เกิน 0.2 ลบ.ม. ในกรณีที่น้ำหนักหรือปริมาตรเกิน จะต้องใช้บริการเหมารถในการจัดส่งของบริษัทเท่านั้น

เนื่องด้วย Kerry express ไม่รับขนส่งวัตถุที่หีบห่อด้วยลังไม้ สำหรับลูกค้าที่เลือกการขนส่งในไทยด้วย kerry express และ หีบห่อสินค้าด้วยลังไม้ ระบบจะปรับเป็น ขนส่งในไทยด้วย Nim express ทั้งบิลโดยอัตโนมัติ

ในการจัดส่งสินค้าถึงบ้านลูกค้าจะจัดส่งโดย บริษัท นิ่มเอ็กซ์เพรส จำกัด / บริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) / บริษัท แฟลช เอ็กซ์เพรส จำกัด หรือรถรับจ้าง โดยพื้นที่ ที่จัดส่งได้และไม่ได้เป็นไปตามเงื่อนไขของผู้ให้บริการดังกล่าว ในกรณีที่ลูกค้าอยู่ในพื้นที่ ที่จัดเป็นพื้นที่นอกเขตจัดส่งตามตารางราคาปกติของผู้ให้บริการดังกล่าวผู้ใช้บริการจะต้องเดินทางมารับสินค้าด้วยตนเอง ตามจุดรับสินค้าที่ ผู้ให้บริการดังกล่าวกำหนด ในกรณีที่ผู้ให้บริการดังกล่าว มีค่าบริการเพิ่มเนื่องจากเป็นพื้นที่ห่างไกล หรือ สินค้ามีน้ำหนักหรือขนาด เกินกว่าราคาปกติของผู้ให้บริการดังกล่าว ลูกค้าจะเป็นผู้รับผิดชอบในค่าใช้จ่ายส่วนเพิ่มที่ผู้ให้บริการดังกล่าวเรียกเก็บ โปรดศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.nimexpress.com www.kerryexpress.com www.flashexpress.co.th

ทางผู้ให้บริการจำเป็นมีการสุ่มเปิดตรวจสินค้าเพื่อตรวจสอบสินค้าผิดกฎหมาย ก่อนนำสินค้าส่งออกจากจีนมาไทย ถ้าตรวจพบสินค้าผิดกฎหมายไทยหรือจีน ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการกำจัดสินค้า โดยมิต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายสูญหายใดๆทั้งสิ้นในทุกกรณี

การยกเลิกบริการในระหว่างการขนส่งลูกค้าไม่สามารถยกเลิกบริการหรือขอคืนเงินได้

การเปิดเผยข้อมูลในบางกรณี ผู้ให้บริการอาจต้องให้ข้อมูลส่วนตัวของท่านกับองค์กร หน่วยงานราชการ หรือผู้ให้บริการอื่นๆ เพื่อความจำเป็นในการตอบสนองความต้องการของท่าน ซึ่งโดยส่วนใหญ่จะเป็นกรณีที่ท่านได้ตกลงที่จะจอง/ซื้อผลิตภัณฑ์หรือบริการของเราแล้ว และทางเราพิจารณาโดยเหตุผลแล้วว่าไม่ขัดกับกฎหมาย หรือข้อกำหนดของระบบกฎหมายในประเทศนี้ เราจะไม่ทำการขายข้อมูลส่วนตัวของท่านไปยังบุคคลที่สาม เว้นแต่ในกรณีมีการควบรวมกิจการ การเข้าซื้อกิจการ หรือ การร่วมทุนจากบุคคลที่สาม โดยหากมีกรณีดังกล่าวนี้ นโยบายความเป็นส่วนตัวยังคงไว้และยังคงถูกยึดปฏิบัติอยู่

ผู้ให้บริการจะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของท่านต่อบุคคลที่สามโดยไม่ได้รับการยินยอมจากท่าน เว้นแต่เป็นการเปิดเผยข้อมูลดังที่มีระบุในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ หรือการเปิดเผยข้อมูลตามการอนุญาตทางกฎหมายของเขตอำนาจศาลใดๆ ที่เกี่ยวข้องดังจะกล่าวถึงด้านล่าง รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวและข้อมูลที่จำเป็นสำหรับการดำเนินการจองห้องพักของที่พักที่ท่านเลือกให้เสร็จสมบูรณ์ อย่างไรก็ตาม เราขอสงวนสิทธิที่จะเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของท่านต่อบริษัทหรือกลุ่มบริษัทพันธมิตรของเรา (ทั้งในและนอกประเทศของท่าน) ซึ่งรวมถึงพนักงานของบริษัทหรือกลุ่มบริษัทพันธมิตร เอเยนต์และผู้แทนที่ไว้วางใจได้ของเราที่เราอนุญาตให้เข้าถึงข้อมูลนี้และมีความจำเป็นต้องทราบหรือเข้าถึงข้อมูลนี้เพื่อดำเนินการให้บริการตามคำขอของท่าน (รวมถึงงานบริการลูกค้าสัมพันธ์) และเพื่อการตรวจสอบภายในองค์กร (การตรวจสอบบัญชีหรือการตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อกำหนด)

ผู้ให้บริการอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวโดยชอบด้วยกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นการป้องกันตัวเองจากความรับผิดชอบ เพื่อปฏิบัติตามหมายศาล ตามกระบวนการยุติธรรม ตามหนังสือรับรองหรือเทียบเท่า ตามคำร้องขอจากเจ้าหน้าที่ผู้รักษากฎหมาย หรือเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจเพื่อสืบค้นการทุจริตหรือการกระทำที่ผิด หรือตามความจำเป็นอื่นๆ เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายที่บังคับใช้ และเพื่อปกป้องสิทธิประโยชน์ทางกฎหมายของเรา รวมถึงเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวให้แก่ผู้ซื้อในเรื่องที่เกี่ยวกับยอดขาย การมอบหมายหน้าที่ และการโอนถ่ายอื่นๆ ของส่วนหนึ่งหรือทั้งหมดของธุรกิจหรือบริษัทของเรา นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวโดยชอบด้วยกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นการบังคับใช้เงื่อนไขและข้อตกลงที่เกี่ยวข้องกับบริการของเรา หรือเพื่อปกป้องสิทธิ ทรัพย์สิน หรือความปลอดภัยของบริษัทฯ ผู้ใช้ และผู้อื่น

ในกรณีที่มีสินค้าที่ผู้ให้บริการไม่รับขนส่งมายังโกดังจีนของผู้ให้บริการ และถูกตรวจพบ ณ โกดังจีนจะมีค่าใช้จ่ายในการส่งสินค้าคืนไปยังต้นทางที่ส่งมาในอัตราไม่เกิน 8 กก. 500 บาท ส่วนที่เกินจาก 8 กก. กก.ละ 60 บาท หรือ ลบ.ม.ละ 12,000 บาท โดยเกณฑ์ในการประเมินค่าใช้จ่ายในการส่งสินค้าคืนไปยังต้นทาง จะใช้การเปรียบเทียบระหว่างน้ำหนักและปริมาตร โดยใช้ตัวใดตัวหนึ่งที่มีค่าใช้จ่ายสูงกว่าเป็นตัวคำนวณ

เงื่อนไขและข้อตกลงในการใช้บริการ

  • เมื่อท่านได้ตัดสินใจเลือกใช้บริการของ บริษัท โอนลี่ โลจิสติกส์ จำกัด นั่นหมายถึงท่านได้ตกลงและทำความเข้าใจเงื่อนไขการขนส่งและการรับประกันของ บริษัท โอนลี่ โลจิสติกส์ จำกัด แล้ว และต่อไปนี้ขอเรียกแทนเว็บ บริษัท โอนลี่ โลจิสติกส์ จำกัด ว่าผู้ให้บริการ

ในการขนส่งสินค้าผู้ใช้บริการต้องแจ้งถึงวัตถุภายในหีบห่อทุกครั้งที่ส่งสินค้าโดยรับรองว่าการแจ้งเป็นจริงทุกประการถ้าหากวัตถุภายในไม่ตรงกับที่แจ้งผู้ใช้บริการจะต้องรับผิดรอบต่อความเสียหายทั้งหมด

ก่อนการส่งสินค้าทุกครั้งผู้ใช้บริการต้องตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้อง ถ้าหากมีข้อมูลผิด อาทิเช่น ชื่อที่อยู่ผู้ส่ง ชื่อที่อยู่ผู้รับ เบอร์โทรศัพท์ ชื่อสินค้า รายละเอียดสินค้า หรือ ข้อมูลใดๆในเอกสารทั้งหมด อาทิเช่น Invoice, Packing List, Form E, ใบขนสินค้า, ใบเสร็จ ผู้ให้บริการจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายหรือสูญหายและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในทุกกรณี ถ้ามีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมผู้ใช้บริการจะเป็นผู้รับผิดชอบในทุกกรณี

ในการส่งสินค้าผู้ใช้บริการต้องบรรจุสินค้าด้วยหีบห่อที่เหมาะสมผู้ให้บริการจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายหรือสูญหายที่เกิดขึ้นกับวัตถุภายในหรือหีบห่อที่บรรจุในทุกกรณี

การคำนวณน้ำหนักสินค้าหรือปริมาตรสินค้า จุดทศนิยมส่วนที่เกินจากศูนย์ให้ปัดขึ้นเป็นจำนวนเต็มหนึ่งโดยใช้ทศนิยมสองตำแหน่งแล้วปัดขึ้นเป็นจำนวนเต็มในการคิดราคา โดยคิดตามอัตราน้ำหนักหรือปริมาตรตัวใดตัวนึงที่มีราคาสูงกว่า โดยสินค้าแต่ละชิ้นขนาดขั้นต่ำ 0.01 ลบ.ม. และ น้ำหนักขั้นต่ำต่อชิ้น 0.01 กก. การวัดปริมาตรสินค้า จะวัดจากจุดที่กว้างที่สุด ยาวที่สุด สูงที่สุดของวัตถุ การคำนวณน้ำหนักสินค้าจุดทศนิยมส่วนที่เกินจากศูนย์ให้ปัดขึ้นเป็นจำนวนเต็ม เกณฑ์ในการประเมินค่าขนส่งสินค้าใช้การเปรียบเทียบระหว่างน้ำหนักและปริมาตรสินค้าโดยใช้ ตัวใดตัวหนึ่งที่มีค่าบริการสูงกว่าเป็นตัวคำนวณ

ในกรณีที่ผู้ใช้บริการต้องการใช้เอกสาร Form E ประกอบการเดินพิธีการศุลกากร ผู้ให้บริการกำหนดให้เอกสาร Form E จะต้องขอโดยผู้ให้บริการเท่านั้น ในกรณีที่ผู้ใช้บริการขอเอกสาร Form E มาเองผู้ให้บริการขอปฎิเสธการให้บริการในทุกกรณี

ในการพักสินค้าที่โกดังจีน จะพักได้ไม่เกิน 5 วัน โดยนับวันที่สินค้าชิ้นแรกมาถึง บิลนั้นจะนับเป็นวันที่ 1 เมื่อครบ 5 วัน บิลนั้นจะถูกเก็บค่าบริการ ลบ.ม.ละ 100 บาท ต่อวัน โดยเริ่มเก็บค่าบริการในวันที่ 6 ขั้นต่ำ 1 ลบ.ม. เศษทศนิยมปัดขึ้นเป็นจำนวนเต็มในการคิดราคา

เนื่องด้วยผู้ให้บริการมิได้ตรวจสอบนับจำนวนสินค้าหรือรายการสินค้าภายใน การที่สินค้าจะถือว่าสูญหายจะต้องสูญหายทั้งหีบห่อ ในกรณีที่ผู้ใช้บริการอ้างว่าสินค้าสูญหายแต่เพียงบางส่วน ผู้ให้บริการไม่ต้องรับผิดชอบในทุกกรณี ลูกค้าจะต้องซื้อประกันภัยทุกครั้งถ้าหากสินค้ามีมูลค่าเกินกว่า 500 บาทถ้าหากลูกค้ามิได้ทำประกันภัยถือว่าสินค้ามีมูลค้าน้อยกว่า 500 บาทค่าประกันภัยสินค้าสูญหายคิดในอัตราร้อยละ 3 ของค่าขนส่งจากจีนมาไทย โดยถ้าหากสินค้าสูญหายผู้ให้บริการจะชดใช้ไม่เกิน 3 เท่าของค่าขนส่ง ในกรณีสินค้าสูญหายโดยไม่มีประกันภัย ผู้ให้บริการจะชดใช้ไม่เกิน 500 บาท ผู้ให้บริการไม่รับผิดชอบต่อความชำรุดหรือเสียหายของสินค้าในทุกกรณี โดยในกรณีสินค้าสูญหายลูกค้าจะต้องทำเรื่องขอค่าชดเชยสินค้าสูญหายเป็นลายลักษณ์อักษรภายใน 30 วันนับแต่วันส่งสินค้า หรือ ภายใน 15 วันนับแต่วันที่ทราบว่าสูญหาย

ข้อตกลงในการเก็บรักษาสินค้าเพื่อเดินพิธีการศุลกากรณท่าที่นำเข้าผู้ใช้บริการจะต้องชำระค่าขนส่ง ค่าภาษี และส่งมอบเอกสารประกอบการนำเข้าสินค้าให้ครบถ้วนตามกฎหมาย ก่อนวันที่สินค้ามาถึงท่าที่นำเข้าไม่น้อยกว่า 1 วัน ในกรณีที่ผู้ใช้บริการชำระเงินล่าช้า หรือ ส่งมอบเอกสารล่าช้า ผู้ใช้บริการจะต้องชำระค่าเก็บรักษาสินค้าณท่าที่นำเข้าในอัตรา ลบ.ม. ละ 500 บาท ต่อวัน ขั้นต่ำ 3,000 บาท เศษของลบ.ม.ให้ปัดขึ้นเป็นจำนวนเต็มในการคิดราคา ถ้าผู้ใช้บริการมิได้ชำระค่าขนส่ง หรือ ค่าภาษี หรือ ส่งมอบเอกสารประกอบการนำเข้า ภายใน 7 วัน นับแต่วันที่สินค้ามาถึงท่าที่นำเข้า ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิ์ในการกำจัดสินค้าทิ้ง

ผู้ให้บริการไม่ต้องรับผิดชอบค่าเสียหายหรือสูญหายในกรณี เหตุสุดวิสัย อันเกิดจาก เหตุการณ์ธรรมชาติ การเมือง สงคราม เรื่อล่ม รถคว่ำ อุบัติเหตุ ศุลกากร และ หน่วยงานของรัฐ อันเป็นเหตุให้เกิดความล่าช้าหรือกักหรือยึดสินค้าหรือสูญหายหรือเสียหาย

ผู้ให้บริการไม่รับขนส่งสินค้าผิดกฎหมายทุกชนิดและของต้องห้ามตามข้อกำหนดของกฎหมายและศุลกากร อาทิเช่น สินค้าแบรนด์ สินค้าที่มีลิขสิทธิ์ ยุทธภัณฑ์ วัตถุอันตราย อาหาร ยา และ สารเคมี ถ้าหากผู้ส่งสินค้าฝ่าฝืน ผู้ให้บริการขอใช้สิทธิ์เอาผิดและเรียกร้องค่าเสียหาย โดยให้ชดใช้เป็น 2 เท่าของความเสียหายที่เกิดกับผู้ให้บริการ และถ้าผู้ให้บริการตรวจพบ ผู้ให้บริการจะทำการกำจัดสินค้าทิ้ง โดยผู้ให้บริการไม่ต้อง รับผิดชอบต่อความเสียหายหรือสูญหายในทุกกรณี และมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ระยะเวลาการขนส่งสินค้าที่แสดงบนหน้าเว็บไซต์ เป็นระยะเวลาการขนส่งโดยเฉลี่ยที่เกิดขึ้นในอดีต แต่มิได้เป็นการรับประกันว่าจะถึงตามเวลาดังกล่าว เนื่องจากการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศมีหลายปัจจัยที่มิสามารถควบคุมได้ เช่น สภาพอากาศ ศุลกากร การจราจร อุทกภัย ฯลฯ

เงื่อนไขในการเข้ารับสินค้า ในการเข้ารับสินค้าที่จุดรับสินค้า ผู้รับจะต้องแสดงบัตรประชาชนหรือใบขับขี่ทุกครั้งที่เข้ารับสินค้า โดยสินค้าที่ลูกค้าจะเลือกมารับด้วยตนเอง ณ จุดรับสินค้าจะต้องมีน้ำหนักต่อชิ้น ไม่เกิน 25 กก. หรือมีปริมาตรต่อชิ้นไม่เกิน 0.2 ลบ.ม. ในกรณีที่น้ำหนักหรือปริมาตรเกิน จะต้องใช้บริการเหมารถในการจัดส่งของบริษัทเท่านั้น

เนื่องด้วย Kerry express ไม่รับขนส่งวัตถุที่หีบห่อด้วยลังไม้ สำหรับลูกค้าที่เลือกการขนส่งในไทยด้วย kerry express และ หีบห่อสินค้าด้วยลังไม้ ระบบจะปรับเป็น ขนส่งในไทยด้วย Nim express ทั้งบิลโดยอัตโนมัติ

ในการจัดส่งสินค้าถึงบ้านลูกค้าจะจัดส่งโดย บริษัท นิ่มเอ็กซ์เพรส จำกัด หรือ บริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด หรือ รถรับจ้าง โดยพื้นที่ ที่จัดส่งได้และไม่ได้เป็นไปตามเงื่อนไขของผู้ให้บริการดังกล่าว ในกรณีที่ลูกค้าอยู่ในพื้นที่ ที่จัดเป็นพื้นที่นอกเขตจัดส่งตามตารางราคาปกติของผู้ให้บริการดังกล่าวผู้ใช้บริการจะต้องเดินทางมารับสินค้าด้วยตนเอง ตามจุดรับสินค้าที่ ผู้ให้บริการดังกล่าวกำหนด ในกรณีที่ผู้ให้บริการดังกล่าว มีค่าบริการเพิ่มเนื่องจากเป็นพื้นที่ห่างไกล หรือ สินค้ามีน้ำหนักหรือขนาด เกินกว่าราคาปกติของผู้ให้บริการดังกล่าว ลูกค้าจะเป็นผู้รับผิดชอบในค่าใช้จ่ายส่วนเพิ่มที่ผู้ให้บริการดังกล่าวเรียกเก็บ โปรดศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.nimexpress.com www.kerryexpress.com

ทางผู้ให้บริการจำเป็นมีการสุ่มเปิดตรวจสินค้าเพื่อตรวจสอบสินค้าผิดกฎหมาย ก่อนนำสินค้าส่งออกจากจีนมาไทย ถ้าตรวจพบสินค้าผิดกฎหมายไทยหรือจีน ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการกำจัดสินค้า โดยมิต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายสูญหายใดๆทั้งสิ้นในทุกกรณี

การยกเลิกบริการในระหว่างการขนส่งลูกค้าไม่สามารถยกเลิกบริการหรือขอคืนเงินได้

การเปิดเผยข้อมูลในบางกรณี ผู้ให้บริการอาจต้องให้ข้อมูลส่วนตัวของท่านกับองค์กร หน่วยงานราชการ หรือผู้ให้บริการอื่นๆ เพื่อความจำเป็นในการตอบสนองความต้องการของท่าน ซึ่งโดยส่วนใหญ่จะเป็นกรณีที่ท่านได้ตกลงที่จะจอง/ซื้อผลิตภัณฑ์หรือบริการของเราแล้ว และทางเราพิจารณาโดยเหตุผลแล้วว่าไม่ขัดกับกฎหมาย หรือข้อกำหนดของระบบกฎหมายในประเทศนี้ เราจะไม่ทำการขายข้อมูลส่วนตัวของท่านไปยังบุคคลที่สาม เว้นแต่ในกรณีมีการควบรวมกิจการ การเข้าซื้อกิจการ หรือ การร่วมทุนจากบุคคลที่สาม โดยหากมีกรณีดังกล่าวนี้ นโยบายความเป็นส่วนตัวยังคงไว้และยังคงถูกยึดปฏิบัติอยู่

ผู้ให้บริการจะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของท่านต่อบุคคลที่สามโดยไม่ได้รับการยินยอมจากท่าน เว้นแต่เป็นการเปิดเผยข้อมูลดังที่มีระบุในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ หรือการเปิดเผยข้อมูลตามการอนุญาตทางกฎหมายของเขตอำนาจศาลใดๆ ที่เกี่ยวข้องดังจะกล่าวถึงด้านล่าง รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวและข้อมูลที่จำเป็นสำหรับการดำเนินการจองห้องพักของที่พักที่ท่านเลือกให้เสร็จสมบูรณ์ อย่างไรก็ตาม เราขอสงวนสิทธิที่จะเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของท่านต่อบริษัทหรือกลุ่มบริษัทพันธมิตรของเรา (ทั้งในและนอกประเทศของท่าน) ซึ่งรวมถึงพนักงานของบริษัทหรือกลุ่มบริษัทพันธมิตร เอเยนต์และผู้แทนที่ไว้วางใจได้ของเราที่เราอนุญาตให้เข้าถึงข้อมูลนี้และมีความจำเป็นต้องทราบหรือเข้าถึงข้อมูลนี้เพื่อดำเนินการให้บริการตามคำขอของท่าน (รวมถึงงานบริการลูกค้าสัมพันธ์) และเพื่อการตรวจสอบภายในองค์กร (การตรวจสอบบัญชีหรือการตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อกำหนด)

ผู้ให้บริการอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวโดยชอบด้วยกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นการป้องกันตัวเองจากความรับผิดชอบ เพื่อปฏิบัติตามหมายศาล ตามกระบวนการยุติธรรม ตามหนังสือรับรองหรือเทียบเท่า ตามคำร้องขอจากเจ้าหน้าที่ผู้รักษากฎหมาย หรือเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจเพื่อสืบค้นการทุจริตหรือการกระทำที่ผิด หรือตามความจำเป็นอื่นๆ เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายที่บังคับใช้ และเพื่อปกป้องสิทธิประโยชน์ทางกฎหมายของเรา รวมถึงเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวให้แก่ผู้ซื้อในเรื่องที่เกี่ยวกับยอดขาย การมอบหมายหน้าที่ และการโอนถ่ายอื่นๆ ของส่วนหนึ่งหรือทั้งหมดของธุรกิจหรือบริษัทของเรา นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวโดยชอบด้วยกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นการบังคับใช้เงื่อนไขและข้อตกลงที่เกี่ยวข้องกับบริการของเรา หรือเพื่อปกป้องสิทธิ ทรัพย์สิน หรือความปลอดภัยของบริษัทฯ ผู้ใช้ และผู้อื่น

ในกรณีที่มีสินค้าที่ผู้ให้บริการไม่รับขนส่งมายังโกดังจีนของผู้ให้บริการ และถูกตรวจพบ ณ โกดังจีนจะมีค่าใช้จ่ายในการส่งสินค้าคืนไปยังต้นทางที่ส่งมาในอัตราไม่เกิน 8 กก. 500 บาท ส่วนที่เกินจาก 8 กก. กก.ละ 60 บาท หรือ ลบ.ม.ละ 12,000 บาท โดยเกณฑ์ในการประเมินค่าใช้จ่ายในการส่งสินค้าคืนไปยังต้นทาง จะใช้การเปรียบเทียบระหว่างน้ำหนักและปริมาตร โดยใช้ตัวใดตัวหนึ่งที่มีค่าใช้จ่ายสูงกว่าเป็นตัวคำนวณ