shippingจีน

ค่าบริการ

ค่าขนส่งจากจีนมาไทยไม่เหมาตู้ทางรถ (LCL)​
ค่าบริการ                   Onlylogistics 01 768x351
บริการเสริม
ค่าบริการ                   Onlylogistics 02 768x457
คำนวณค่าขนส่ง
ค่าบริการ weight scale only 08 300x300

คิดแบบน้ำหนัก (กิโลกรัม)
น้ำหนักรวม x อัตราค่าขนส่ง

คิดแบบปริมาตร (ลูกบาศก์เมตร)
ปริมาตร x อัตราค่าขนส่ง โดยที่ ปริมาตร = กว้าง x ยาว x สูง

ประเภทการขนส่ง
น้ำหนักสินค้ารวม กิโลกรัม
ปริมาตรสินค้ารวม ลูกบาศก์เมตร
ค่าขนส่งจากโกดังจีนมาโกดังไทย
()
บาท
ค่าบริการ                     logistics flash new 07 768x1365

ค่าขนส่งจะคิดจากน้ำหนักเปรียบเทียบกับปริมาตร โดยใช้ตัวที่มีค่ามากกว่า
วิธีคำนวณปริมาตรเป็นน้ำหนัก ใช้ปริมาตร ลบ.ม. x 200 = น้ำหนัก เศษปัดขึ้น
หน่วยเล็กสุดในการคำนวณคือ 1 กก. หรือ 0.01 ลบ.ม.

หมายเหตุ : Flash Express ไม่รับสินค้าที่ตีลังไม้

ค่าบริการ                     logistics nim

ค่าขนส่งจะคิดจากน้ำหนักเปรียบเทียบกับปริมาตร โดยใช้ตัวที่มีค่ามากกว่า
วิธีคำนวณปริมาตรเป็นน้ำหนัก ใช้ปริมาตร ลบ.ม. x 250 = น้ำหนัก เศษปัดขึ้น
หน่วยเล็กสุดในการคำนวณคือ 1 กก. หรือ 0.01 ลบ.ม.

ปัตตานี ยะลา นราธิวาส งดจัดส่งถึงบ้านรับสินค้าที่ DC Nim Express

ค่าบริการ                     logistics kerry NEW 07 768x1077

ค่าขนส่งจะคิดจากน้ำหนักเปรียบเทียบกับปริมาตร โดยใช้ตัวที่มีค่ามากกว่า
วิธีคำนวณปริมาตรเป็นน้ำหนัก ใช้ปริมาตร ลบ.ม. x 200 = น้ำหนัก เศษปัดขึ้น
หน่วยเล็กสุดในการคำนวณคือ 1 กก. หรือ 0.01 ลบ.ม.

สินค้าหรือสิ่งของทุกด้านต้อง กว้าง x ยาว x สูง รวมกัน ต้องไม่เกิน 180 ซม. เช่น กว้าง 30 ซม. x 65 ซม. x 55 ซม. = 150 ซม.​

สินค้าที่ใช้บริการ Kerry Express ไม่สามารถห่อหุ้มด้วย (ไม้) ได้​

เนื่องด้วย Kerry Express ไม่รับขนส่งวัตถุที่หีบห่อด้วยลังไม้ สำหรับลูกค้าที่เลือกการขนส่งในไทยด้วย Kerry Express และหีบห่อสินค้า ด้วยลังไม้ ระบบจะปรับเป็น ขนส่งในไทยด้วย Nim Express ทั้งบิลโดยอัตโนมัติ​

ค่าบริการ                     logistics

จังหวัดอื่นๆ ติดต่อเจ้าหน้าที่ 02-114-7249

หมาายเหตุ

 • มารับสินค้าด้วยตัวเองที่โกดังกรุงเทพ ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายในส่วนนี้
 • ในกรณีรับสินค้าด้วยตนเองที่โกดัง ถ้าสินค้ามีน้ำหนักต่อชิ้นเกิน 500 กก. หรือปริมาตรต่อชิ้นเกิน 2 ลบ.ม. ระบบจะปรับโดยอัตโนมัติ เป็นจัดส่งโดยการเหมารถของบริษัทเท่านั้น
 • การส่งต่อในไทย จะสามารถแก้ได้ก็ต่อเมื่อสินค้ายังอยู่โกดังจีนเท่านั้น
 • ระยะเวลาการขนส่งสินค้าที่แสดงบนหน้าเว็บไซต์ ทางรถ 3-5 วัน (เป็นระยะเวลาการขนส่งปกติ) แต่มิได้เป็นการรับประกันว่าจะถึงตามเวลาดังกล่าว
 • การขนส่งสินค้าระหว่างประเทศมีหลายปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ เช่น สภาพอากาศ ศุลกากร การจราจร อุทกภัย ฯลฯ