ชิปปิ้ง

อัตราค่าบริการ

ค่าบริการขนส่งจีนทางรถแบบไม่เหมาตู้ (LCL) จีนมาไทย

กิโลกรัมละ 29 บาท
ลบ.ม.ละ 5,900 บาท (คิดตามจริง)
ค่าบริการเดินพิธีการศุลกากร 1,500 บาท
ค่าบริการ Form E 3,000 บาท

ชิปปิ้ง ชิปปิ้งจีน ค่าบริการ onlylogistics 300x265
ประเภทการขนส่ง
น้ำหนักสินค้ารวม กิโลกรัม
ปริมาตรสินค้ารวม ลูกบาศก์เมตร
ค่าขนส่งจากโกดังจีนมาโกดังไทย
()
บาท

ค่าบริการขนส่งในประเทศไทย

Onlylogistics X Nim Express

ชิปปิ้ง ชิปปิ้งจีน ค่าบริการ nim           only

น้ำหนักต่อชิ้น ไม่เกิน 50 กก. ปริมาตรต่อชิ้น
ไม่เกิน 0.25 ลบ.ม.

น้ำหนักต่อชิ้นไม่เกิน 50 กก. ปริมาตรต่อชิ้นไม่เกิน 0.25 ลบ.ม.

หมายเหตุ 

สำหรับลูกค้า 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ 
(จังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา จังหวัดนราธิวาส)  
ให้มารับตามรายละเอียดนี้

ถ้าเป็นสินค้าชิปปิ้งชิ้นเล็ก สามารถรับที่ปัตตานี
ที่อยู่ 36/13 หมู่ 4 ต.รูสะมิแล อ.เมือง
จ.ปัตตานี 94000
โทรศัพท์ 062-709-6293

ถ้าเป็นสินค้าชิปปิ้งชิ้นใหญ่ สามารถรับได้ที่หาดใหญ่
ที่อยู่ 55 ซ.2 ถ.ราษฎร์ยินดี ต.หาดใหญ่
อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทรศัพท์  088-022-8226 , 074-232-778

และสงขลา
ที่อยู่ 3/58 ถ.กาญจนวณิช
(ห้าแยกน้ำกระจาย-สงขลา) ต.เขารูปช้าง อ.เมือง
จ.สงขลา 90000
โทรศัพท์ 090-090-5993 , 087-677-3405

หากสินค้าของท่านมีคุณสมบัติดังนี้ ท่านต้องไปรอรับ
สินค้าที่ศูนย์กระจายสินค้าของ Nim express
ในจังหวัดนั้นๆ (Nim express จะติดต่อท่านเมื่อสินค้า
มาถึงศูนย์กระจายสินค้า) 

 • สินค้าที่มีน้ำหนักเกิน 50 กิโลกรัม
 • สินค้าที่มีความยาวเกิน 170 ซ.ม 
 • ปริมาตรเกิน 250,000 ลบ.ซม.
 • พื้นที่ที่ทางบริษัทนิ่มงดให้บริการจัดส่ง

หมายเหตุ 

สำหรับลูกค้า 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (จังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา 
จังหวัดนราธิวาส)  ให้มารับตามรายละเอียดนี้

ถ้าเป็นสินค้าชิปปิ้งชิ้นเล็ก สามารถรับที่ปัตตานี ที่อยู่ 36/13 หมู่ 4 ต.รูสะมิแล
อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000
โทรศัพท์ 062-709-6293

ถ้าเป็นสินค้าชิปปิ้งชิ้นใหญ่ สามารถรับได้ที่หาดใหญ่ ที่อยู่ 55 ซ.2 ถ.ราษฎร์ยินดี
ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทรศัพท์  088-022-8226 , 074-232-778

และสงขลา ที่อยู่ 3/58 ถ.กาญจนวณิช (ห้าแยกน้ำกระจาย-สงขลา) ต.เขารูปช้าง
อ.เมือง จ.สงขลา 90000
โทรศัพท์ 090-090-5993 , 087-677-3405

หากสินค้าของท่านมีคุณสมบัติดังนี้ ท่านต้องไปรอรับสินค้าที่ศูนย์กระจายสินค้า
ของ Nim express ในจังหวัดนั้นๆ (Nim express จะติดต่อท่านเมื่อสินค้า
มาถึงศูนย์กระจายสินค้า) 

 • สินค้าที่มีน้ำหนักเกิน 50 กิโลกรัม
 • สินค้าที่มีความยาวเกิน 170 ซ.ม 
 • ปริมาตรเกิน 250,000 ลบ.ซม.
 • พื้นที่ที่ทางบริษัทนิ่มงดให้บริการจัดส่ง

Onlylogistics X Kerry express

ชิปปิ้ง ชิปปิ้งจีน ค่าบริการ kerry           only

น้ำหนักต่อชิ้นไม่เกิน 20 กก. ปริมาตรต่อชิ้น
ไม่เกิน 0.21 ลบ.ม.

น้ำหนักต่อชิ้นไม่เกิน 20 กก. ปริมาตรต่อชิ้นไม่เกิน 0.21 ลบ.ม.

เงื่อนไขการใช้บริการ

 • สินค้าหรือสิ่งของที่ใช้บริการขนส่ง kerry
  ต้องห้ามหนักเกิน 20 กิโลกรัม และห้าม
  ขนาดเกิน 0.21 คิว (ต่อชิ้น)
 • สินค้าหรือสิ่งของทุกด้านต้อง
  กว้างx ยาวx สูง รวมกันต้องไม่เกิน
  180 เซนติเมตร เช่น  กว้าง 30 ซ.ม.
  x 65 ซ.ม.x55 ซ.ม. = 150 เซนติเมตร
 • สินค้าที่ใช้บริการ kerry ไม่สามารถห่อหุ้ม
  ด้วย (ไม้) ได้
 • เนื่องด้วย Kerry express ไม่รับขนส่ง
  วัตถุที่หีบห่อด้วยลังไม้ สำหรับลูกค้า
  ที่เลือกการขนส่งในไทยด้วย kerry express
  และหีบห่อสินค้าด้วยลังไม้ ระบบจะปรับเป็น
  ขนส่งในไทยด้วย Nim express ทั้งบิล
  โดยอัตโนมัติ

เงื่อนไขการใช้บริการ

 • สินค้าหรือสิ่งของที่ใช้บริการขนส่ง kerry ต้องห้ามหนักเกิน 20 กิโลกรัม
  และห้ามขนาดเกิน 0.21 คิว (ต่อชิ้น)
 • สินค้าหรือสิ่งของทุกด้านต้อง กว้างx ยาวx สูง รวมกัน
  ต้องไม่เกิน 180 เซนติเมตร เช่น  กว้าง 30 ซ.ม. x 65 ซ.ม.
  x55 ซ.ม. = 150 เซนติเมตร
 • สินค้าที่ใช้บริการ kerry ไม่สามารถห่อหุ้มด้วย (ไม้) ได้
 • เนื่องด้วย Kerry express ไม่รับขนส่งวัตถุที่หีบห่อด้วยลังไม้
  สำหรับลูกค้าที่เลือกการขนส่งในไทยด้วย kerry express และหีบห่อสินค้า
  ด้วยลังไม้ ระบบจะปรับเป็น ขนส่งในไทยด้วย Nim express
  ทั้งบิลโดยอัตโนมัติ

Onlylogistics X รถรับจ้างทั่วไป

ชิปปิ้งจีน ค่าบริการ onlylogistics

หมายเหตุ

 • มารับสินค้าชิปปิ้งด้วยตัวเองที่โกดังกรุงเทพ
  ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายในส่วนนี้
 • การส่งต่อในไทย จะสามารถแก้ได้ก็ต่อเมื่อ
  สินค้ายังอยู่โกดังจีนเท่านั้นค่ะ หากสินค้า
  ถูกส่งออกจากโกดังจีนแล้ว จะไม่สามารถเ
  ปลี่ยนวิธีจัดส่งได้
 • ระยะเวลาการขนส่งสินค้าที่แสดง
  บนหน้าเว็บไซต์ ทางรถ 3-5 วัน 
   (เป็นระยะเวลาการขนส่งปกติ)
  แต่มิได้เป็นการรับประกันว่าจะถึงตามเวลา
  ดังกล่าว
 • การขนส่งสินค้าระหว่างประเทศมีหลายปัจจัย
  ที่มิสามารถควบคุมได้ เช่น สภาพอากาศ
  ศุลกากร การจราจร อุทกภัย ฯลฯ

หมายเหตุ

 • มารับสินค้าชิปปิ้งด้วยตัวเองที่โกดังกรุงเทพ ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายในส่วนนี้
 • การส่งต่อในไทย จะสามารถแก้ได้ก็ต่อเมื่อสินค้ายังอยู่โกดังจีนเท่านั้นค่ะ
  หากสินค้าถูกส่งออกจากโกดังจีนแล้ว จะไม่สามารถเปลี่ยนวิธีจัดส่งได้
 • ระยะเวลาการขนส่งสินค้าที่แสดงบนหน้าเว็บไซต์ ทางรถ 3-5 วัน
  (เป็นระยะเวลาการขนส่งปกติ) แต่มิได้เป็นการรับประกันว่าจะถึงตามเวลาดังกล่าว
 • การขนส่งสินค้าระหว่างประเทศมีหลายปัจจัยที่มิสามารถควบคุมได้
  เช่น สภาพอากาศ ศุลกากร การจราจร อุทกภัย ฯลฯ

**พร้อมทุกการขนส่งชิปปิ้งจากจีนไปกับเรา onlyLogistics**